REGULAMIN zawodów

Zawody Dni Aktywności stacji amatorskich w paśmie UKF – 145 MHz

Organizator: Klub Łączności Ligi Obrony Kraju w Stalowej Woli SP7KKX.
Cel zawodów: Promocja Powiatu Stalowowolskiego i Miasta Stalowej Woli oraz doskonalenie umiejętności operatorskich, a także wzrost aktywności amatorskich stacji klubowych i indywidualnych w paśmie UKF.

Terminarz zawodów: Każda niedziela – począwszy od 6 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Czas: od 20:30:00 do 20:59:59 czasu lokalnego.

Emisja: FM (Nie zalicza się łączności poprzez przemienniki).

Raporty: RS + nr kolejny łączności ( ZACZYNAJĄC OD 01)+ lokator (np. 59 01 KO10AN). Obowiązuje oddzielna numeracja QSO dla każdej tury.

Punktacja:

Stacja organizatora SP7KKX – 3 pkt.
Stacje członków komisji – 2 pkt.
Pozostałe stacje – 1 pkt.

Wynik końcowy: Wynik końcowy stanowi suma zdobytych punktów za wszystkie tury.

Jeden operator w danej turze może pracować TYLKO POD JEDNYM ZNAKIEM

Do zaliczenia łączności korespondentów obowiązuje pełna wymiana raportów.
Niezgodność czasów QSO korespondentów powyżej 3 minut powoduje nie zaliczenie łączności.
Pasmo: 144 – 146 MHz wg obowiązującego band planu.

Wywołanie: „Wywołanie w zawodach Dni Aktywności UKF”.

Dzienniki: TYLKO W FORMACIE ELEKTRONICZNYM, w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia zawodów, w formacie pliku Cabrillo na adres e-mail: sp8k@wp.pl

Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, zawierać w nazwie znak wywoławczy (np. sp8k.cbr lub sp8k.log). W temacie e-maila należy wpisać „DNI AKTYWNOŚCI UKF”.

Uwaga ! Do logowania łączności w zawodach zaleca się użycie programu DQR-Log. Program jest bezpłatny. Można go pobrać ze strony: www.sp7dqr.pl

Używając programu DQR-Log do zapisu logów należy podawać czas UTC.

Prosimy o nie prowadzenie rozmów nie związanych z zawodami w czasie ich trwania.

Nie przestrzeganie regulaminu spowoduje nie zaliczenie punktów uzyskanych w danej turze, o czym zainteresowany zostanie powiadomiony przez komisję.

NAGRODY:

Za zajęcie I miejsca – puchar + dyplom, II – III miejsca – dyplom.

Uwagi dotyczące regulaminu, jak i przebiegu zawodów prosimy kierować do organizatora na piśmie.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów będzie czuwała komisja w składzie:

Przewodniczący: SP8K – Kornel e-mail: sp8k@wp.pl

Członek: SQ8PDN – Robert e-mail: sq8pdn@wp.pl

Członek: SP8C – Jacek e-mail: sp8c@wp.pl

Członek: SQ8NGO – Michał e-mail: sq8ngo@op.pl

Członek: SP8IT – Albert e-mail: sp8it@mkn.pl

Stacja organizatora oraz członkowie komisji nie będą klasyfikowani w kategorii ogólnej.

Vy ’73 ! Organizatorzy.

powrót…